اصلاح خبر هرودوت در مورد مورچه های بسیار بزرگ پادشاه هخامنشی

اصلاح خبر هرودوت در مورد مورچه های بسیار بزرگ پادشاه هخامنشی
هرودوت از مورچه های به بزرگی سگ در سمت هند یاد می کند که نمونه هایی از آن به پیش شاه هخامنشی فرستاده شده بوده است. واضح است که منظور از این مورچه، مورچه خوار هندی (پنگولین) است.
میمون شیروش و ماردم مرتی خوراس (در اصل یعنی مورچه خور) خبر کتسیاس هم که هندیها به دربار هخامنشی می فرستاده اند باید همین مورچه خوار باشد.

به خاطر نوع توصیف این جانور هرودوت و کتسیاس متهم به یاوه گویی و دروغ‌پردازی شده اند.

 

عکس پانگولین یا مورچه خوار پولک دار عجیب در بیابان

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.