هفت اورنگ مأخذ آسمان هفتم

هفت اورنگ مأخذ آسمان هفتم
آسمان هفتم که در روایات اسلامی مکان خدا و انبیاء و مقربان خداوند ذکر گردیده با ستارگان بنات النعش یا همان هفت اورنگ (هفت تخت یا تخت هفتم) مرتبط است که در کتاب پهلوی بندهش مرتبط با سیاره هرمزد (ژوپیتر، زئوس) یاد شده است.
مطابقت ستارۀ اوستایی تیر (تیشتر) با عطارد
در نزد ارامنه ایزد تیر (تیشتر) ایزد کتابت است و آن مطابق با عطارد (نابو، کاتب فلک) است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.