ریشۀ هندوایرانی نام عطارد (هرمس)

ریشۀ هندوایرانی نام عطارد (هرمس):
نام عطارد به سنسکریت و اوستایی معنی محافظ دعا و حکمت و راز یا محافظ ثروت (هرمس) را می دهد. این سیاره منسوب به نابو بابلیان و تیر (ایزد حکمت و کتابت ارامنه) بدان (کاتب فلک) و نزد یونانیان به هرمس (محافظ ثروت و تجارت) معروف بوده است:
धीर adj. dhira (tira) wise
धीर adj. dhira (tira) thoughtful
ऊत adj. Uta protected
रेढि{रिह्} verb 6 reDhi[rih] praise
अर्थ m. artha profit
در اوستایی اوته به صورت اوثه و ارثَ به صورت اَرِث (ارد) موجود است. بنابراین عطارد همان هرمس می باشد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.