مطابقت خارخار باستانی با دیواندره

مطابقت خارخار باستانی با دیواندره
پایگاه دور آشوریان در خاک ماد کیشه سو (همدان) و پایگاه میانی آنها در خاک ماد، خارخار بوده است که مطابق دیواندره (یعنی پایگاه آشوریان) است:
khara: big, very
खर adj. khara hard
कर्कर adj. karkara firm
कर्कर adj. karkara hard
धरति{धृ} verb dharati[dhR] hold
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.