معنی محتمل فریبرز (بُرز فره)

معنی محتمل فریبرز (بُرز فره)
فریبرز (بُرز فره) می تواند ترکیب فریه (فرّ، درخشندگی) و بُرز (بلند) باشد چون مطابق شاهنامه، درفش پس پشت او (فریبرز) خورشید نشان بود. به نظر می رسد، این نام در اساس از نام فرورتیش پسر خشتریتی (کیکاوس) در ترکیب فراور (سمت بالایی)- تیش (درخشندگی) عاید شده است:
نخستین فریبرز بود پیش رو
گذر کرد پیش جهاندار نو
ابا گرز و با تیغ و زرینه کفش
پس پشت خورشید پیکر درفش
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.