اتیمولوژی کوزه و خاک

اتیمولوژی کوزه و خاک
 
نظر به کلمۀ کوچ (خم کردن) در سنسکریت، واژۀ کوزۀ فارسی به معنی خمیده به نظر می رسد:
 
कोचति{कुच्} verb kochati[kuch] bend
کوژ. (ص) [مرتبط با کژ و کج] به معنی کوز است که پشت خمیده و دوته شده باشد. (برهان).
واژۀ خاک به صورت کاچّه در سنسکریت به معنی خاک مرطوب است:
 
कच्छ adj. kachcha waterysoil
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.