معنی محتمل گیل

معنی محتمل گیل
نظر به کُت پوستین کاسپیان و کادوسیان (کادوسی اوی، کُت چرمی ها) در عهد باستانی که هرودوت از آن سخن گفته، نام گیل (جیل، به کُردی لاستیک و چرم کلفت) را می توان به معنی دارندۀ لباس پوستی معنی نمود:
झिल्ली f. jhilli parchment
खद्वा f. khadvA coat
छवि f. chavi skin
بعداً در این ناحیه، طالشیان به البسه طیلسانشان، طالشی خوانده شده اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.