اتیمولوژی خدنگ

اتیمولوژی خدنگ
واژۀ خدنگ از ریشۀ اوستایی خَد (کندن و سوراخ کردن) آمده است. در سنسکریت هم نظایر دارد:
खाति f. khAti digging
कादम्बक m. kAdambaka arrow
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.