واژه های همریشه و همنشین تالان و تاراج در اصل هندوایرانی به نظر می رسند

واژه های همریشه و همنشین تالان و تاراج در اصل هندوایرانی به نظر می رسند
ریشۀ اوستایی آنها، تَرَ (تَلَ) به معنی آشوب کردن و تار و مار کردن آمده و در واژۀ فارسی تاراندن (تالاندن) باقی مانده است:
टलन n.Talana perturbation
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.