معنی نام شهر و قصبه های هِریس نام ایران

معنی نام شهر و قصبه های هِریس نام ایران
نظر به واژۀ اوستایی هَرَئیثیه (جای بلند) نام شهر بلند هِریس به معنی جایگاه بلند به نظر می رسد:
گفته میشود «زمینهای کشاورزی شهر هریس به جهت قرار گرفتن در دامنهٔ ارتفاعات و بهرهمندی از خاک جلگه ای، بسیار حاصلخیز گشته است. ارتفاع این شهر از سطح دریا بین ۱۸۰۰ تا ۱۸۵۰ متر بوده و از این جهت به عنوان بام آذربایجان شناخته میشود.»
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.