معنی محتمل نام شهرهای نیر (نریز) و نیریز

معنی محتمل نام شهرهای نیر (نریز) و نیریز
نام نیر (نریز) را نظر به غارهای مخفیگاهی کهن این منطقه می توان به صورت نی- راز به معنی دارای مخفیگاه زیر زمینی گرفت. بنا به کتاب احسن التقاسیم در سمت اردبیل «بیشتر خانه‌ها را در زیر زمین ساخته‌ بودند.»
निरय m. niraya hell, nether world
ولی نام شهر نیریز فارس (نیراز-زیش باستانی) به معنی محل کارگاههای اسلحه سازی به نظر می رسد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.