معنی نام شهرهای گرمی و اونگوت

معنی نام شهرهای گرمی و اونگوت
نام شهر گرمی استان اردبیل با توجه به موقعیت واقع شدن آن در گردنه و درۀ تنگ از واژۀ اوستایی گریوه به نظر می رسد که طبق قاعده به گرمی تبدیل شده است (نظیر تبدیل پسوند وند به مند).
نام شهر اونگوت مرکب از اون (دَه) و کوت (سهم بین ارباب و رعیت) به نظر می رسد. احتمالاً سهمیۀ اربابی در آنجا یک دهم محصول رعایا بوده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.