معنی محتمل نامهای هوراند، زنوز، شینداوار و هریس

معنی محتمل نامهای هوراند، زنوز، شینداوار و هریس
نامهای هوراند (هئورو-ونت) و زنوز (زین اوز) و شینداوار (شَیَنت وَر) و هریس (هر-ایس) یا هرئیثیه را میشود در زبان قدیم مادی و پارسی به ترتیب دارای دارنده پری و رسایی یا محل مرغزار کوهستانی، محل چشمه زارها و محل دژ و محل آب جاری نیرومند یا محل مرتفع معنی کرد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.