معنی نام پاریس

معنی نام پاریس
نام پاریس باستانی (لوتتیا پاریسیی)-
Luteciam Parisiorum (‘Lutetia of the Parisii’)
-را به معنی محل صاحب دیگ تالابی معنی کرده اند. این معنی یاد آور دیگ خدای اَژیر اساطیر اسکاندیناوی (صاحب دریایی دیگ بزرگ) است:
According to Xavier Delamarre, Paris may derive from the Celtic root pario- (‘cauldron’).
“…The gods are unable to find a cauldron of a size big enough to meet Ægir’s request until the god….”
جزء لوتسیا/لوتتیا در نام قدیم پاریس هم یادآور نقش فعال لوکه (غول آتش اسکاندیناوی) در جشن اَژیر صاحب دیگ بزرگ است که برای خدایان صورت گرفت.
به نظر می رسد این اسطورۀ وایکینگی اژیر (خدای دریا) از سفر جنگی راگناروس رهبر وایکینگها (مردان خلیج) به پاریس گرفته شده است که نامش یاد آور راگناروک اساطیری (آتش و دود خدایگانی) است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.