معنی آلترناتیو نام الموت

معنی آلترناتیو نام الموت
نام الموت (اله موت) را غالباً به معنی آشیانۀ عقاب گرفته اند ولی معنی آشیانۀ عالی نیز برای آن محتمل است. جزء اله (عالی) به صورت ال در نام البرز یعنی دارای بلندی عالی هم دیده میشود. هیئت اوستایی البرز یعنی هَرَ برزئیتی (دارای بلندی رسا و عالی) نیز به همین معنی است:
अल n. ala (Ara) excellent
मूट n. mUTa basket, nest
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.