معنی محتمل نام شهرکهای لرستانی چالان چولان، معمولان، کوهنانی و چَقابَل

معنی محتمل نام شهرکهای لرستانی چالان چولان، معمولان، کوهنانی و چَقابَل
چالان چولان (محل پُر چاله و چوله یا پُر نوازنده)، معمولان (قصبۀ محمودلوها)، کوهنانی (محل آنانکه از کوه امرار و معاش می کنند) و چَقابَل (محل واقع در بلندی تپه).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.