معنی اوستایی دِزاپ

معنی اوستایی دِزاپ
نام پیشین زاهدان یعنی دِزاپ که به دزدآب تفسیر شده است، در اساس به معنی جای انبار کردن آب به نظر می رسد:
چون دِزاب بلوچی می تواند از دَئِز- آپ اوستایی باشد یعنی جایی که به دلیل کمبود آب «آب را انبار می کنند».
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.