ریشۀ هندواروپایی واژۀ شتافتن

ریشۀ هندواروپایی واژۀ شتافتن:
हेष्यति{हि} verb caus. heshyati[hi] hasten on
ریشۀ اوستایی این واژه، خشویو-[ایتی] khshviv[iti] شتابیدن است. در فرهنگ واژه های اوستای احسان بهرامی خود واژۀ خشویویو به واژۀ خشتاوی (شتاو) ارجاع داده شده است که علی القاعده صورتی از واژۀ شتاب است.
ولی واژۀ پهلوی اَش-تافتن به صورت اوستایی و فارسی آن، اَش-تافتن به معنی بسیار آزرده شدن است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.