معنی لغوی پلاس و پارس (پلنگ)

معنی لغوی پلاس و پارس (پلنگ)
به نظر می رسد پلاس در زبانهای هندوایرانی به معنی ستبر و ضخیم بوده باشد:
पलाश adj. palAza cruel, harsh
در این رابطه، واژۀ پارس به معنی آسیای میانی آن یعنی پلنگ می تواند به معنی دارای رفتار خشونت آمیز باشد واژۀ اوستایی پَرِثَ (پارس کردن، پرخاش و ستیزه کردن) از این بن به نظر می رسد:
पर्ष adj. parSa violent, rough
परुष adj. paruSa rough, hars
प्रौढ adj. prauDha violent
احتمال دارد که علم بدین معنی پارس بوده که درفش کاویانی از پوست پلنگ بوده و معنی متضاد آن آریزانتیان (قبیله نجبا) به پارسها اطلاق شده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.