معنی یونانی و سنسکریت پلاس و کارپت

معنی یونانی و سنسکریت پلاس و کارپت
واژه های پالاس و کارپت (فرش به لاتین) به صورت پالئوس و کرپت در یونانی و سنسکریت به معنی کهنه و قدیمی مترادف هستند. احتمالاً در عهد قدیم هم کهنه و سالم بودن فرشها سند مرغوبیت آنها بوده است. واژۀ فارسی پلاسیدن یعنی کهنه و مستعمل شدن نیز برگرفته از واژۀ یونانی پالئوس (کهنه و قدیمی) به نظر می رسد:
कर्पट n. karpaTa old or patched or ragged garments
گر چه کارپت (فرش به لاتین) به صورت کهرپت می تواند در سنسکریت مترادف با پلاس معنی زیر انداز زمخت را بدهد:
खर adj. khara rough
पतति{पत्} verb patati[pat] fall down
पलाश adj. palAza cruel, harsh
در این رابطه نام ایزد رعد و برق قدیم ارامنه یعنی کاراپت را میشود با خشونت پایین فرستندۀ [رعد و برق] معنی نمود.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.