اتیمولوژی جیوه و گوگرد

اتیمولوژی جیوه و گوگرد
جیوه را به خاطر خاصیت حرکتی آن به معنی مادۀ زنده (ژیوه) نامیده اند.‌
و گوگرد را به خاطر خاصیت آتش گیری و جرقۀ آن از کلمات گو (غَو، قو، با جرقه و صدا سوزنده) و گرد گرفته اند. در مجموع یعنی گَرد جرقه زننده.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.