مطابقت زکریا با مارقالوث و تئیاس

مطابقت زکریا با مارقالوث و تئیاس
داستان به درخت پناه بردن زکریا، پدر یحیی از معنی نام واقعی او، مارقا-لوث (پوشش پناه) گرفته شده است:
نام یحیی معمدان پسر زکریا در واقع لقب ماتثیاس (هدیۀ خدا) پسر مارقالوث است. خود معنی مارقالوث (پوشش پناه) نه در خود نام زکریا بلکه در داستان در درون درخت پناه گرفتن زکریا (در پناه خدا، مترادف تئیاس پدر آدونیس) و مریم (معادل میّرا، مادر آدونیس) دخالت داده شده است:
مطابق روایات اسلامی در این سالها که مریم(س) خادم بیت المقدس بود،رنج های و سختی های فراوانی را تحمل کرد و در این مشکلات مورد حمایت زکریا(ع) قرار می گرفت.
هنگامی که مریم(س) به قدرت الهی بدون شوهر باردار شد و خداوند نطفه عیسی را در رحم او قرار داد، شیطان وسوسه گر به میان بنی اسراییل رفت و این تهمت ناجوانمردانه و بسیار زشت را به مردم القا کرد که اگر مریم(س) بار شده کار زکریا(ع) است.
همین تهمت زشت ناجوانمردانه باعث شد که عده ای از اشرار تصمیم گرفتند حضرت زکریا(ع) را به قتل برسانند. به همین منظور به سوی او هجوم بردند.
او از دست آنها گریخت در بیابان به نزدیکی درختی رسید؛ آن درخت به زبان آمد و گفت ای پیامبر خدا نزد من بیا زکریا(ع) کنار آن درخت رفت درخت شکافته شد. زکریا(ع) به داخل تنه آن درخت رفت سپس تنه درخت به هم پیوست و به این ترتیب آن درخت به زکریا(ع) پناه داد.
ابلیس به آنجا رسید و گوشه ای از عبای زکریا(ع) را گرفت و در بیرون درخت نگه داشت سپس دید گروهی در جستجوی کسی هستند از آنها پرسید در جستجوی چه کسی هستید؟ گفتند: زکریا(ع)
ابلیس گفت:او کنار این درخت آمد و جادو کرد بر اثر سحر او تنه درخت شکافته شده، او به درون این درخت رفت. نشانه اش همین قسمت عبای او است که در بیرون مانده است.
آنها تبر تهیه کردند و همچنین اره آوردند و آن درخت را قطع کردند سپس با اره قطعه قطعه کردند و به این ترتیب زکریا(ع) مظلومانه در میان آن درخت به شهادت رسید.
John: the grace or mercy of the Lord
Mattathias: the gift of the Lord
Zachariah: memory of the Lord
Teias: God bless
marq[ītu]: refuge , asylum
lot: cover, dress
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.