معنی نامهای سناباد و مشهد

معنی نامهای سناباد و مشهد
سناباد (مشهد) به خاطر قنات آب جاری آن به این نام خوانده شده است. سنا snA در اوستایی شستشو کردن و روان کردن آب و سَیَنه در سنسکریت به معنی جاری و روان است و در منابع از قنات قدیمی سناباد سخن رفته است:
स्यन्न adj. syanna (snA) running water
स्ना adj. snA bathing
سناباد. [س َ] (اِخ) قریه ای است در طوس قبر حضرت رضا (ع) در این محله است و تقریباً یک میلی طوس واقع شده. (از معجم البلدان). دهکدۀ کوچکی بوده که قبل از آباد شدن مشهد از قرای طوس به شمار میرفته، ولی اکنون مانند نوغان دهکدۀ مزبور جزو قریۀ مشهد درآمده و قنات آن در کوی سرآب جاری است. (یادداشت دهخدا).
بر این اساس نام مشهد در اساس نه به معنی جای تجمع و شهادت بلکه به صورت مَئِث-هیتَ به معنی محل آب جاری (قنات) بوده است:
maeth: place
हित adj. hita running water
معنی ایرانی محتمل تر مشهد، واژه مرکب اوستایی مَئِث- هَد (محل استراحت و آرامگاه) است. اماکنی هم که مرکب از کلمۀ مشهد هستند عمدتاً در ایران و دو تا در مرزهای ایران می باشند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.