معنی خارزنج و کلیل (اقلید)

معنی خارزنج و کلیل (اقلید)
مطابقت خلیل آباد با خارزنج باستانی:
कलिल n. kalila large heap
खिल्य m. khilya heap
ApAt: protect
खर adj. khara rough
दङ्घति{दङ्घ्} verb 1 danghati[dangh] protect
نام کلیل متعلق به اقلید (در دامنۀ کوهستان زاگروس) نیز می تواند در این رابطه باشد:
حمدالله مستوفی در نزهه القلوب در بارۀ این شهر می آورد: “اقلید (کلیل) شهری کوچک است و حصاری دارد و هوایش معتدل است و آب روان دارد و در او از همه نوع میوه است و غله بوم.”
بنابراین خود اقلید به معنی محل دارای حصار و قلعه است:
कीलित adj. kilita staked
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.