ریشه های واژه های مترادف آزخ (ورم بد) و زگیل (ورم)

ریشه های واژه های مترادف آزخ (ورم بد) و زگیل (ورم)
एधते{एध्} verb edhate[edh] swell, akh: bad
श्वयति{श्वि} verb zvayati[zvi, zgi] swell
خود واژۀ ژرمنی swell که منشأ آن نامعلوم اعلام شده، طبق قاعدۀ تبدیل حرف و به گ با زگیل همریشه می نماید.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.