ریشۀ واژه های چاه (چات اوستایی، چاد) و چاقو (چادکو)

ریشۀ واژه های چاه (چات اوستایی، چاد) و چاقو (چادکو)
به نظر می رسد ریشۀ این کلمات چِد (چاد) به معنی بریدن و چیدن باشد:
छेद m. cheda cutting
در چاقو (چادکو، آن چه چاک میدهد و می برد) علی القاعده حرف «د» یا «ت» صامت میانی افتاده است.
در نامهای جغرافیایی ایران نام چادگان (محل واقع در شکاف و بریدگی) از این ریشه است. چادگان میان دو دره قرار گرفته است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.