معنی محتمل نام روستاهای چیکان و چیلان شهرستان مراغه

معنی محتمل نام روستاهای چیکان و چیلان شهرستان مراغه
در گذشته این نامها را از چی اوستایی به معنی انباشتن و ایجاد سدّ خاکی و نیز قضاوت کردن گرفته ام. ولی احتمال بیشتر نام این روستاها به دلیل محل تپه های خاکی مجاور این روستاها است:
चय m. chaya mound of earth
चय m. chaya heap
واژه های چغا (تپه) و چغاد (به شکل تپه جمع شده) در جنوب غربی ایران نیز می توانند به شکل چیه-گاه و چیه-غاته برگرفته از این واژۀ چَیه (تپه) باشند:
घटा f. ghaTA collection
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.