معنی نام نرماشیر

معنی نام نرماشیر
نظر به توصیفات کتب جغرافیایی قدیم نام این شهر به معنی شهر با ارزش بوده است.
निर्मा f. nirmA value
shir: city (shahr)
در واقع شهر نرماشیر قدیم متروک و ویران شده و نام آن بعداً به قصبۀ رستم آباد منطقۀ نرماشیر اطلاق گردیده است:
نرماشیر. [نَ] (اِخ) شهری است [به ناحیت کرمان] خرم و جائی آبادان و با نعمت و جای بازرگانان. (حدودالعالم). شهر مشهوری است از شهرهای بزرگ کرمان در یک منزلی بم و نیز در یک منزلی فهرج از طرف صحرا. (از معجم البلدان). نام شهری از بلاد کرمان قریب به شهر بم و معمور و آباد و دارزین ناحیه ای است از آنجا با هوای سرد که در تابستان آنجا توان ماند. (انجمن آرا) (آنندراج). این نام بر مجموعۀ دهات و آبادیهای قسمت شرقی بم اطلاق میشود، و آن ناحیتی است با هوای گرم و حنا و خرمای فراوان.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.