معنی گوچهر

معنی گوچهر
نام این فرمانروای بازرنگی می تواند مرکب از گَو (گپ، ستبر، پهلوان) و چهر (تبار) باشد یعنی از تبار پهلوان.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.