ریشۀ اوستایی واژۀ عشق

ریشۀ اوستایی واژۀ عشق
در اوستایی واژۀ اَش (اَشَ) به معنی فراوانی و فراخی و واژه کا (کَ) به معنی مهرورزیدن و دوست داشتن است. در مجموع اَش-کا یا اَش-کَ به معنی بسیار دوست داشتن می باشد.
واژۀ سنسکریتی معادل و مشابه، آچکه (بسیار دوست داشتن یا تمایل به دوست داشتن) است:
आचय m. Achaya aggregation
अचति {अच्} achati {ach} verb tend
आचके {आका} Achake {AkA} verb love.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.