معنی نام شهر خلخال

معنی نام شهر خلخال
نام کهن منطقۀ خلخال را منابع کهن عهد اسلامی ببر آورده اند. بر این پایه نام خلخال در هیئت خل-خال (خر-خار، درندۀ بزرگ) مترادف با مزن-در، در نام مازندران، می تواند نامی بر ببر باشد که لابد زمانی در این منطقه هم می زیسته است:
khara: big
खर adj. khara cutting
خود مرکز منطقه یعنی هیرو نیز در این رابطه در حالت بر گرفته شدن آن از بهیرو (درندۀ ترسناک، ببر) یا هیره (شیر) می تواند به همین معنی باشد:
भीरु m. bhiru (bha-hiru) tiger
भय n. bhaya fear[ful], dread[ful]
हीर m. hira lion
तीव्र adj. tivra (tigra) fierce
bha-baru: scary cutter
در آن سمت، نه چندان دورتر از آنجا، نام کوه قافلانتی (کاپلانتی) را به معنی کوه ببر یا پلنگ گرفته اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.