معادل سنسکریتی واژۀ خدا

معادل سنسکریتی واژۀ خدا
واژۀ خدا در عهد اسلامی جانشین نام خدای شادی و خوشی اهورا مزدا گردیده است. از قرار معلوم واژه خوَدا با توجه به هیئت سنسکریتی آن یعنی سوَدا، سوای مفهوم «خود نیرو» به همین معنی «خدای شادی و خوشی» نیز درک می‌شده است:
स्वधा f. svadhA self-power
स्वधा f. svadhA pleasure
خود نام اهورا مزدا که به معنی خالق بزرگ (مَه-دی) و خالق دانا (مز- دا) نیز گرفته شده، در هیئت اهورا مَذ دا (سرور خالق خوشی) با معانی فوق (خوَدا، سوَدا) مرتبط میگردد. نام وَرِنه اوستایی (خوشی) نیز نام وارونۀ وداها (معادل اهورامزدا) را با شادی و خوشی و بهترین خدای شادی مربوط می سازد:
माद m. mAda (madha) exhilaration
मद m. mada (madha) excitement
dyu: sky, god
varena (varuna): pleasure
چهار نکته در خصوص انطباق وارونا بر اهورا و مهر بر میترا:
در موارد فوق چهار نکته وجود دارد که بر انطباق آسورا وارونا بر اهورا مزدا و مهر بر میترا دلالت دارد:
۱- ذکر اینکه اهورا از خدایان آسمانی (فرمانروایی) است.
۲- قرار گرفتن نام میترا در کنار نام اهورا دقیقا مشابه وحدت وارونا ۔ میترا در وداهاست.
۳- مرتبط بودن مهر با عهد و پیمان و میثاق دقیقا با خصایل میترای ودایی انطباق دارد.
۴-آسورا وارونا در معنی اوستائی خدای شادی و خوشی و اهورا مزدا در معنی خالق شادی و خوشی به هم می رسند: نام سرزمین اقامتگاهی وارونا یعنی سوخا (سوکها) به معنی شادمانی است و مطابق وندیداد، اهورا مزدا سرزمین خاص خویش ایرانویج را بسیار شادیبخش بیافرید:
Varuna inhabits the kingdom of Sukha, referring to “happiness”.
सुख n. sukha happiness
مناسبت روز هرمز (اهورامزدا) با شراب و شادی:
سر سال نو هرمز فرودین
بر آسوده از رنج روی تن دل ز کین
بزرگان بشادی بیاراستند
می و جام و رامشگران خواستند
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.