مطابقت روانسر با کامبادنه

مطابقت روانسر با کامبادنه
روانسر در معنی روان-سار (شاد کننده روان، مفرّح) ترجمۀ نام کامبادنۀ باستانی (محل کامرانی) است. محل آنها نیز با هم مطابقت دارد:
कम् kam happiness
पाद m. pAda quarter
سنگ‌نوشتهٔ داریوش در بیستون اشاره می‌کند که در دورهٔ هخامنشی، جادهٔ زاگرس که میان‌رودان را به سرزمین‌های ایرانی پیوند می‌داد، به وسیلهٔ کَمبَدَه کنترل می‌شد. ایزیدور خاراکسی (۵) گزارش می‌دهد که در دورهٔ حکومت سلوکیان و پارتیان، کامبادن ساتراپی‌ای بود که شهر اصلی آن باپتانا بوده‌است و در دامنه‌های کوهی که تمثال سمیرامیس بر آن نقش شده بود، قرار داشت.
به عقیدهٔ کارل مولر و یوزف مارکوارت، باپتانا در حقیقت ضبط نادرست باگستانا است و بنابراین، گواهی‌های ایزیدور نشان می‌دهند که کامبادن در نزدیکی شهر بیستون قرار داشته‌است. قلمرو کامبادن ممکن است تا حوالی کنگاور که بر پایهٔ گفته‌های ایزیدور (۵–۶) منزلگاه بعدی در شرق بیستون بود، گسترش یافته باشد. کوه کامباندوس که نامش توسط پلینی ذکر شده، با کوه زارنا در نزدیکی روانسر قابل تطبیق می باشد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.