معنی نام کرمانشاه (قرمیسین)

معنی نام کرمانشاه (قرمیسین)
هیئت قرمیسین (کرما-شین) نام کرمانشاه (کر-مان- شیه) به معنی محل استوار و نیرومند یا محل خانه های سفت و سنگی و غار سنگی است. در محل شهر کرمانشاه در عهد اسکندر شهری به نام ستیا (نیرومند) وجود داشت و کرمان-شان مترادف و جایگزین آن است یعنی محل نیرومند:
क्रम m. krama strength
क्रम m. krama power
shayana: place, quarter
واژه معرّب قهرمان هم با جزء کرَمَ آن مرتبط است.
کرمانج و مخفف آن کرما (کلما) به فارسی و کُردی به معنی خانه سنگی و غار است. (از ریشه ک٘ر= سنگی). جزء کرما در نام اساطیری کرمائیل (منسوب به کرما) هم که آشپز رهاننده نیاکان کُردان به شمار رفته، دیده میشود.
نام قبیلۀ ساگارتی (نیاکان گورانها) هم که در عهد داریوش در سمت اربیل قیام کرده بودند به معنی سنگ کن و غارنشین است. (تاریخ ماد دیاکونوف صفحه۶۷).
مسلّم به نظر می رسد شهر ستیا (سخت، استوار) که اسکندر سر راه بابل به همدان بعد از کارس (کرند) از آن عبور نموده، همین کرمانشاه است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.