مطابقت شهر هدیفون باستانی با هندیجان

مطابقت شهر هدیفون باستانی با هندیجان
منابع یونانی کهن در کنار هندیجان (زهره) از شهری به نام هدیفون یاد کرده اند که نام و مکانش یاد آور هندیجان (محل سدّ) است:
हेडति{हेड्} verb 1 heDati[heD] surround
معنی احاطه شده و درون سدّ آب و حصار هدیفون همان معنی هندیجان (محل سد) است. بعلاوه اینکه شکل ظاهری خود را هم تا حدود زیادی حفظ کرده است.
در آن سمت نام رامشیر (خلف آباد) با خابران قدیم (رامشیر باستانی) و نام مهرویان با ریو اردشیر عهد ساسانی و نام انوچته (محل کناری) در نقشه های بطلمیوسی با گناوه مطابقت می نمایند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.