معنی محتمل جاپلق

معنی محتمل جاپلق
جاپلق به ظاهر می تواند به معنی محل باغستان و میوه باشد:
حمدالله مستوفی در سدۀ هشتم از جاپلقی یاد کرده است که عروج و سوسن خوانده می شد که شهری کوچک بر دو جانب آب و دارای باغستان بسیار نارنج و ترنج و لیمو و درخت گرمسیری فراوان بود (ص ۷۰) اما نباید آن را با جاپلق لرستان یکی دانست. لسترنج (ص ۲۴۵) مکان این جاپلق را چهار فرسخی شمال غربی ایذه در دو جانب رود (کارون) آورده است.
ja: place
फल n. phala[bhara-k] fruit
ولی اگر به معانی سنسکریتی نامهای دیگر جاپلق اعتماد کنیم، در آنجاها روابط زناشویی غیر عادی بر قرار بوده است:
ऊरुज m. Uruja vaizya, prostitute
सूषणा f. sUSaNA aparturient woman
सुषण adj. suSaNa easy to be acquired
در این صورت نام جاپلق از تلخیص ترکیب جا- پئیریکا یعنی محل زنان خواهان بیگانه عاید شده است:
ja: جا
pairi-ka (خواهان بیگانه)
पारक्य adj. pArakya (palaga) belonging to an other or a stranger
در فرگرد اول وندیداد، بند ۱۰ هم بدین سنت آن نواحی اشاره شده است: هشتمین از جاها و شهرها که من اهورا مزدا بهترین بیافریدم اوروَی پر چراگاه (لرستان) است. آنگاه برای آن انگره مینوی پر مرگ، گناهان ساری را فراز آفرید.
دلیل از بین رفتن نام جاپلق ها هم می تواند همین معنی ناخوشایند آنها بوده باشد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.