مطابقت تائوتیکا با ورامین

مطابقت تائوتیکا با ورامین
در نقشه های بطلمیوسی در سمت جنوب شهر ری شهری به نام تائوتیکا (مروارید) دیده میشود که با ورامین قابل سنجش است:
तौतिक m. tautika pearl-oyster
तौतिक n. tautika pearl
वार m. vAra anything chosen or choice or exquisite
मीन m. mina a fish
در این منطقه پرستش اپم نپات (ایزد ناف آبها، ائا) رایج بوده و در تپه میل باستانی بین ری و ورامین نقش ماهی دیده میشود.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.