رد پای بیگ بنگ در نظریۀ نسبیت

رد پای بیگ بنگ در نظریۀ نسبیت
می توان گفت که اینشتین با تئوری نسبیت عام به منشأ پیدایش ذرات نور از فضای مطلق (مادۀ تاریک) رسیده بود. چون در توضیح فرمول‌های نسبیت گفته میشود، اگر ماده ای با نیروی بی نهایت به حرکت در بیاید آن ماده در جهت حرکت منقبض شده و تبدیل به ذرۀ فوتون میگردد. اگر آن ماده را مادۀ تاریک و آن نیرو را نیروی گرانشی بیکران نهفته در مرکز مادۀ تاریک بگیریم به بیگ بنگ می رسیم.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.