منشأ اسطورۀ روئین تنی اسفندیار

منشأ اسطورۀ روئین تنی اسفندیار
یکی از معانی سنسکریتی سپنتداته (اسفندیار) و سپیتاک به صورت سپنداته و سپیت-اک به ترتیب ناگهان به زندگی باز گشتن و بزرگ تن است. لذا روئین تنی اسفندیار می تواند در اصل رئویین تنی باشد یعنی دارای تن با شکوه. از گفتار کتسیاس چنین معلوم میشود که نام اصلی گائوماته بردیه (سروددان تنومند) /سمردیس (دارای تن سه برابر)، سپیتاک پسر سپیتمه بوده است. در هنگام ترور شدنش یکی از همراهان داریوش (قهرمان، پهلوان) را از یک چشم نابینا کرده بود.
स्पन्दते{स्पन्द्} verb spandate[spand] come suddenly to life
स्फीत adj. sphita big
दारु m. dAru artist
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.