در بارۀ مطابقت ایزد مؤآبی چموش با ایزد مهر

در بارۀ مطابقت ایزد مؤآبی چموش با ایزد مهر
امکان زیاد دارد چموش مرتبط با ایشتار همان شموش (خورشیدی) باشد و با شمشون و ایزد مهر و هراکلس مرتبط با دئیانیرا همانندی زیاد دارد. چون در اسطورۀ گرجی امیران (اُمرو، مهر)، امیران و ملکه دالی با شمشون و دلیله تورات و هراکلس و دئیانیرا مطابق است. تصویر چموش هم همانند نقش ایزد مهر در سیگیلهای میتانی است.
در این رابطه گفتنی است که واژۀ آسوری-اکدی کاموسّو به معنی «در بند گرفتار آمده» است که در مورد امیران و شمشون مصداق دارد:
kamūssu *
in fetters , fettered
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.