معنی نام گُناباد

معنی نام گُناباد
قسمت مرکزی گناباد (نیابد خبر ابن حوقل یعنی آبادی دارای آبراه زیرین، جناود خبر مقدسی یعنی آبادی دارای قنات)، جویمند نام دارد قصبۀ شهر که قنات معروف گُناباد از آن جاری است یکی از محله‌های آن بوده‌است. بنابراین نام گُناباد در اصل جُنات-آپات بوده است یعنی آبادی دارای جوی گُنات (قنات):
junAti[jU] press forwards [stream, aqueduct]
apat: village
در زبانهای قدیم ایرانی حروف «ج» و «گ» به وساطت تبدیل پذیری آنها به حرف «غ» می توانستند به هم تبدیل گردند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.