معنی لفظی وَرَزَن

معنی لفظی وَرَزَن
وَرَزَن در آذربایجان به معنی محل نسبتاً بلند و شیب دار و ملات کشی شده ای است که انگور ها را برای تبدیل به کشمش در آن جلو نور آفتاب پهن می کنند. این واژه به صورت وَرِزان در اوستایی به معنی جای پخش کردن و گستردن است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.