ریشۀ واژه های زمان و زمهریر

ریشۀ واژه های زمان و زمهریر
زمان به معنی منسوب به هنگام و وقت و زمهریر به معنی سرمای شدید و آزارنده به نظر می رسد:
समय m. samaya (zama) time
हिम m. hima (zema) cold
har-ira: intensive
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.