آیا معبد غار کرفتو متعلق به بهرام (ایندره) یا مهر یا ایزدی دیگر بوده است؟

آیا معبد غار کرفتو متعلق به بهرام (ایندره) یا مهر یا ایزدی دیگر بوده است؟
نظر به اینکه در ارمنستان هراکلس (که نامش در غار کرفتو ذکر شده) با واهاگن (بهرام) مطابقت داده می‌شده است، معبد غار کرفتو نه معبد مهری بلکه آتشکدۀ بهرام بوده است. در کوماگن هم، بهرام (کشندۀ دشمن) تحت نام آرتانگ (کشندۀ ویرانگر) با هراکلس و آرس معادل گرفته شده است. «هرکول – معروف به آرتانگ – آرس»:
आर्तना f. ArtanA destructive battle. [gai] relate
ترجمۀ کتیبۀ یونانی غار کرفتو
در آنجا هراکلس سکونت دارد باشد که پلیدی در آن راه نیابد.
یا با تفسیری:
[این خانۀ هراکلس است؛ هر کس در آن وارد شود، در امان است.] آنجا که هراکلس سکونت دارد، باشد که پلیدی در آن راه نیابد.
نام غار کرفتو نظر به همین خط و نگاره های مهم آن می تواند بر گرفته از واژۀ اوستایی کَرِپته (کَرِپ) یعنی خط و نگاره بوده باشد.
تصاویر حیوانی غار کرفتو هم می تواند مربوط به ایزد بهرام باشد که به اشکال گاونر، اسب سفید، شتر سرمست، گراز تیز دندان، عقاب، قوچ و بزکوهی بعلاوه به صورت مرد جوان ظاهر می‌شده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.