اتیمولوژی فرزین (وزیر) و فرزانه

اتیمولوژی فرزین (وزیر) و فرزانه
خود معنی وزیر (وی-چیر اوستایی) را فتوی دهنده و دانای قوانین و مشاور آورده اند:
विचार m. vichAra idea
विचार m. vichAra counsel
विचारक m. vichAraka judge
نام فرزین (وزیر در شطرنج) را در ترکیب فرَ- زئنَ در اوستایی می توان به معنی بسیار دانا گرفت:
प्रज्ञ adj. pra-jna very wise
ترکیب فر-زانه هم به همین معنی است:
Fra-zaena[anga]: very wise
From Middle Persian [script needed] (plcʾnk’ /frazānag/, “wise, intelligent”), which is cognate with Parthian 𐫜𐫡𐫉𐫀𐫗𐫃‎ (frzʾng /frazānag/, “wise, clever”). Equivalent to فرزان‎ (farzân) +‎ ـه‎ (e).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.