منشأ واژه های گرگ و گراز

منشأ واژه های گرگ و گراز
واژۀ گرگ از وهرکه اوستایی و ورکسَ سنسکریت می آید و به معنی درنده و کشنده است:
vark: to tear off
वृकायु adj. vRkAyu murderous
نام وَراز (گراز) که شباهتی به نام وهرکه (گرگ) دارد، به معنی بُرنده و ویرانگر است:
वृश्चति{व्रश्च्} verb vRshchati[vrazch] cut down or off or asunder
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.