محل شهرهای باستانی پارتاکّی، پارتوکّی و ورکسَ-پرنه

محل شهرهای باستانی پارتاکّی، پارتوکّی و ورکسَ-پرنه
در کتیبه های آشوری از سه ناحیۀ پارتاکّی (کنار چشمه)، پارتوکّی (دارای چشمۀ بزرگ و نیرومند) و اوراکازابارنا (ورکس-پرنه، محل بسیار ثروتمند) در سمت کاشان نام برده شده است که با کاشان (محل چشمه) و اصفهان (دارای رود چشمه زاری عظیم، پارتاکانا) و آشتیان (وَرَ, ورشه، ابَر ایشتیجان، محل بسیار ثروتمند) همخوانی دارند:
पृथक् indecl. pRthak beside
खा f. khA fountain
kA-shan: the location of the spring
पृथु adj. pRthu great
खा f. khA fountain
स्फायते{स्फाय्} verb sphAyate[sphAy] expand
दानु n. dAnu fluid, water
वार m. vAra treasure
वार m. vAra goods
क्षय m. kSaya house
क्षय m. kSaya seat
pharna: splendid, glorious
ईष्टे{ईश्} verb ishTe[ish] possess, wealth
yaona(yana): house, place
از این میان معنی نام اسپدانا (اصفهان) به مفهوم دارای آب عظیم که با نام باستانی تر آن یعنی پارتاکانا (دارای رود چشمه زاری نیرومند) مطابقت دارد، تازگی دارد و بسیار قابل توجه است.
نامهای دیرین پارتاکانه در منابع کهن بین النهرین یعنی سیماشکی و پاشری نیز به معنی سرزمین کنار زاینده رود است:
सीमा f. simA border, beside
शीकायति{शीकाय} verb shikAyati[shikAya] sprinkle
शीकायति{शीकाय} verb shikAyati[shikAya] rain in fine drops
शीकायति{शीकाय} verb shikAyati[shikAya] drizzle
शीकायति{शीकाय} verb shikAyati[shikAya] drip
पाश m. pAsha border, beside
रय m. raya stream of a river
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.