مکان بیت تزّکّی و آراکوتّو در ماد

مکان بیت تزّکّی و آراکوتّو در ماد
در این مورد قبلاً حدس‌هایی زده و آنها را با تفرش و تویسرکان و اراک و سهرورد و جاهای دیگر سنجیده ام. آخرین نقطه نظرم در مورد محل آنها الیگودرز (محل خانقاه) و دلیجان (محل گاری) است. چون بیت تزّکّی و آراکوتّو را می توان به ترتیب به معنی خانۀ صوفیان و محل پرۀ نیرومند چرخ گرفت:
तपस् n. tapas asceticism
काय m. kAya house
अरक m. araka spoke of a wheel
तुङ्ग adj. tu[nga] (tu) strong
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.