مطابقت ملایر با بیت کاپسی باستانی

مطابقت ملایر با بیت کاپسی باستانی
نام منطقۀ انگورخیز ملایر را می توان به صورت مل-آور یا مل- ور به معنی محل شراب و انگور گرفت که این معنی بیت کاپسی به صورت بیت کاپیشی نیز می باشد:
कपिश f. kapisha spirit
कापिश. kāpiśa —A spirituous liquor.
कापिश Kāpiśa .—n. (-śaṃ) A spirituous liquor, wine.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.