مطابقت خانقین با توپلیاش باستانی

مطابقت خانقین با توپلیاش باستانی
گفته میشود، توپلیاش (Tupliash، به معنی محتمل محل محلول نامطبوع [نفت]) از شهرهایی بود که کاسیان بعد از سال ۱۷۴۱ پیش از میلاد در میان‌رودان بنا نهادند. زمانی که جنگجویان کاسی دره دیاله را تصرف کردند، بخش سفلای آن دره به نام توپلیاش شناخته شد و بخش اعظم سکنه آن شهر از قبایل کاسی بودند:
तोपति{तुप्} verb 1 6 topati[tup] hurt, harass
लयति{ली} verb 9 Par layati[li-ash] melt
نام و جای این دژ با خانقین در قسمت سفلای دیاله همخوانی دارد: چون نام خانقین به صورت خانه غین به معنی محل چاه و چشمۀ محلول نامطبوع [نفت] است. ابودلف خزرجی و یاقوت حموی از چاه نفتی بزرگ آنجا یاد نموده اند.
खनि f. khani cave, fountain, well
ghin: nasty, galling
نام ناحیۀ خنجین فراهان را که شباهتی به نام خانقین دارد، با توجه به چشمۀ غاری شکل بزرگ قدیم آن می توان به معنی محل چشمۀ غار گرفت:
खनि f. khani cave, fountain
Jin: place
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.